Điều khoản đăng ký tài khoản

1. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Đăng ký tài khoản tại Kschool.vn:  Khi đăng ký tài khoản sử dụng, người đăng ký phải cung cấp đầy đủ những thông tin như Họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ …. Đây là những thông tin bắt buộc, vì vậy khi có những rủi ro về tài khoản Kschool chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp người sử dụng cung cấp đầy đủ thông tin.
 2. Mật khẩu tài khoản: Là mật khẩu do người sử dụng lựa chọn. Khi người sử dụng đã kích hoạt khóa học online tại kschool.vn. Mật khẩu này sẽ dùng để đăng nhập cho những lần học tập của người sử dụng tại khóa học đó. Người sử dụng không được để lộ mật khẩu ra ngoài dưới bất cứ hình thức nào Kschool sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.  Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng bởi 1 người duy nhất, tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu sử dụng cho người khác để đăng nhập vào hệ thống của kschool.vn
 3. Sử dụng tài khoản: Việc có 2 người cùng sử dụng 1 tài khoản sẽ bị kschool khóa tài khoản sẽ bị kschool xóa tài khoản ngay lập tức.
 4. Nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin, truyền bá, sử dụng trái phép tài khoản tại kschool.vn.
 5. Nghiêm cấm việc truyền bá, phát tán nội dung các bài học của Kschool ra ngoài. Mọi hành vi vi phạm đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 6. Không được có hành vi trái phép xâm nhập hệ thống, hoặc phá hoại kschool.vn
 7. Khi giao tiếp với người dùng khác, người sử dụng phải có thái độ lịch sự văn minh. Không được bàn luận tôn giáo hay chính trị, không được có hành vi lăng mạ hay xúc phạm  hoặc dùng ngôn ngữ phản cảm tại kschool.vn
 8. Tuyệt đối nghiêm cấm hành vi mạo nhận mình là người sử dụng tài khoản tại kschool, đưa ra những thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến uy tín của kschool. Mọi hành vi không chuẩn mực sẽ bị đưa ra truy tố trước pháp luật.
 9. Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, sét đánh, hư hại phần mềm …. Phải chấp nhận những thiệt hại đó.
 10. Mọi thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ được kschool bảo mật tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, hoặc cho bên thứ ba.
 11. Kschool có toàn quyền sửa chửa hay xóa bỏ tài khoản của ngườ sử dụng khi vi phạm những điều khoản trên.
 12. Kschool sẽ sửa chữa hoặc bổ sung những thỏa thuận này, mọi sửa chửa bổ sung sẽ được công bố công khai tại kschool.vn